Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gerardzie Cieśliku, Honorowym
Obywatelu Miasta, legendzie Ruchu Chorzów oraz reprezentacji Polski organizowany z
okazji przypadającej 95 rocznicy jego urodzin.

Organizatorem konkursu jest Miasto Chorzów.
Współorganizatorami Klub Sportowy Ruch Chorzów oraz Stowarzyszenie Kibiców Wielki
Ruch.
Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 18.00 w Kompleks „Sztygarka” ul.
Piotra Skargi 34d , 41-500 Chorzów.
Zgłoszenie udziału w Konkursie przyjmuje Stowarzyszenie Kibiców Wielki Ruch pod
adresem mailowym biuro@wielkiruch.pl do 15.04.2022 r. z podaniem imienia i
nazwiska oraz wpisania klauzuli: Zapoznałem się z regulaminem i klauzulą
informacyjną RODO i akceptuję ich treść.

Regulamin konkursu wiedzy o Gerardzie Cieśliku, Honorowym Obywatelu Miasta, legendzie Ruchu Chorzów oraz reprezentacji Polski organizowany z okazji przypadającej 95 rocznicy jego urodzin pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa

 1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu.

 2. Organizatorem konkursu jest Miasto Chorzów. Współorganizatorami Klub Sportowy Ruch Chorzów oraz Stowarzyszenie Kibiców Wielki Ruch.

 3. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do zdobycia wiedzy o Gerardzie Cieśliku.

 4. Zakres wiedzy dotyczy sportowego okresu życia Gerarda Cieślika.

 5. Dla zwycięzców konkursu Organizatorzy przewidują nagrody:

a) voucher na zakupy w punktach sprzedaży gadżetów Ruch Chorzów,

b) nagrody rzeczowe.

 1. Wszelkie kwestie sporne, związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem konkursu rozstrzyga Koordynator Konkursu powołany przez Organizatora.

 2. Organizatorzy zapewniają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

 3. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany regulaminu.

 1. Założenia konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, klauzulą informacyjną RODO i w pełni je akceptuje.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 4. Finał Konkursu odbędzie się 29.04.2022

 5. Konkurs wiedzy o wiedzy o Gerardzie Cieśliku składać się będzie z dwóch części:

a) eliminacji, w których biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników nastąpi dogrywka.

b) finału, w którym bierze udział trzech najlepszych uczestników. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników nastąpi dogrywka.

 1. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu lub noclegów uczestników Konkursu.

 2. W Finale każdy z uczestników otrzyma po 11 pytań, o różnej skali trudności.

Do uzyskania będzie 1, 2 i 3 punkty.

 1. Harmonogram konkursu:

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie przyjmuje Stowarzyszenie Kibiców Wielki Ruch pod adresem mailowym biuro@wielkiruch.pl do 15.04.2022 z podaniem imienia i nazwiska oraz wpisania klauzuli: Zapoznałem się z regulaminem i klauzulą informacyjną RODO i akceptuję ich treść.

 2. Konkurs i finał konkursu odbędzie się 29.04.2022r. o godzinie 18.00 w Kompleks „Sztygarka” ul. Piotra Skargi 34d , 41-500 Chorzów.

 1. Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizatorzy (dane na stronie internetowej). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody, innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik oraz wyrażenie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a i b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż osoby, które znalazły się na fotografiach, filmach lub nagraniach wykonanych podczas Konkursu, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. 

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a) imienia i nazwiska,

b) adres e-mail,

c) wizerunku

4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:

a) danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody).

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.

%d bloggers like this: